Parkeringsskilt

Nedenfor har vi samlet et utvalg av parkeringsskilt

Se også våre Gode råd til deg som parkerer.

Fra og med 1. januar 2017 trådde nye parkeringsregler i kraft.

Det ble da krav om at sentralt på det enkelte parkeringsområde skal det plasseres informasjonsskilt. På steder langs offentlig ferdselsåre i Lindesnes kommune, der det er uhensiktsmessig å plassere slike skilter, gjelder følgende informasjon.

Uranienborg p-anlegg har eget informasjonsskilt:

Vedlegg 1 skilt fra parkeringsforskriften
Se og les alt om Vedlegg 1 skilt i parkeringsforskriften her.

Vedlegg 1 skilt kan benyttes på vilkårsparkeringsplasser som ikke er langs offentlig ferdselsåre.
De er sort/hvitt versjoner av enkelte offentlige parkeringsskilt.
Nedenfor er de angitt som 1P-6P bak nummeret for offentlig skilt. (Eks . 370/4P).


Offentlige parkeringsskilt fra skiltforskriften

370/4p Stans forbudt 

Skiltet forbyr all stans uansett om fører sitter i kjøretøyet eller om motor er i gang. 

372/5P Parkering forbudt 

Parkering omfatter i utgangspunktet all stans av kjøretøyet, med unntak av kortest mulig stans for av- eller pålessing eller av- eller påstignig. For at stansen skal regnes som lasting eller lossing må gjenstanden som flyttes ha en viss tyngde, mengde og størrelse.

376 og 378/2P og 3P /6P og 7P Soneregulering

Skiltene angir at man kommer inn i en sone (område) med spesielle reguleringer. Inne i sonen gjelder reglene på hovedskiltet som man passerer ved innkjøring i sonen. Inne i sonen kan det være satt opp avvikende reguleringer.  
På disse strekninger gjelder bare den avvikende regulering ikke soneskiltet. 

Sonereguleringen oppheves når man kjører ut av sonen og passerer skilt 378/3P/7P. 

552/1P Parkering

På plasser og strekninger med denne reguleringen er parkering tillatt. Det kan gis begrensninger i parkeringsadgangen med underskilt. Dette kan omfatte avgiftsplikt, tidsbegrensning eller begrensning for kjøretøy-  eller trafikantgrupper. 

806 Tid

Underskilt angir at hovedskiltet bare gjelder i det eller de tidsrom som er angitt med klokkeslett. Sorte tall gjelder hverdag unntatt lørdag, sorte tall i parentes gjelder lørdag, røde tall gjelder søndag, helligdag og offentlig høytidsdag. Klokkeslettene kan variere fra sted til sted etter behovet. 

807.8 Forflytningshemmede med parkeringstillatelse 

Underskilt angir at plassen er reservert forflytningshemmede med offentlig parkeringstillatelse utstedt av kommunen vedkommende bor i. Plassen kan brukes uten parkeringstillatelse til av- eller påstigning for passasjerer, men av- eller pålessing er ikke tillatt. 

828 Utstrekning av stans- og parkeringsregulering 

Underskiltet angir at reguleringen gjelder i pilens retning, eventuelt i den avstand som er angitt. Skilt 828.1 gjelder i begge kjøreretninger, skilt 828.2 gjelder mot kjøreretningen og skilt 828.3 gjelder i kjøreretningen. Skiltet kan være plassert vannrett. Pilsymbolene kan også plasseres på andre underskilt som regulerer stans eller parkering. 

829 Oppstilling av parkert kjøretøy 

Her kan det på flere vis markeres hvordan parkering skal foregå. 

831 Parkeringsskive 

Underskiltet angir at parkering bare er tillatt på stedet når anordning som angir tidspunktet for når kjøretøyet er parkert, er plassert godt synlig bak frontruten i kjøretøyet. Bilfører har et selvstendig ansvar for å skaffe seg parkeringsskive for bruk på slike steder, men også en håndskrevet lapp med tydelig tekst som kan sees utenfra som angir ankomsttidspunktet vil være tilstrekkelig. Skiltet brukes også i sort/hvitt format under skilt 1P. 

834  Kombinert regulering 

Underskiltet angir parkeringsregulering ved kombinasjon av tekst, tall, symbol mv. som nyttes på andre underskilt. 

807 Symbol 

Personbil

Buss

Vogntog

Sykkel

Motorsykkel

Varebil, lastebil trekkbil

Forflytningshemmet med parkeringstillatelse

Kjøretøy særskilt innredet til campingbruk (bobil) 

Tilhenger særskilt innredet for campingbruk samt eventuell trekkvogn. 

Skilt med særlige parkeringsregler 

512 og 514 Parkering forbudt 

På holdeplass er det forbudt å stanse, unntatt når det skal drives av og påstigning som ikke hindrer for buss, drosje eller sporvogn.  

516

Det er forbudt å stanse på gangfelt eller nærmere enn 5 meter foran gangfelt.

518 og 520 

Det er forbudt å stanse på gangveg eller sykkelveg. 

521

Det er forbudt å stanse på kombinert gang- og sykkelveg. 

540 og 542 

På gatetun er parkering kun tillatt på særskilt anviste plasser. Utenom særskilt anviste plasser er kun av- eller påstigning eller av- eller pålessing tillatt, se nærmere under skilt 372. 

548 og 550

Det er forbudt å parkere på gågate. 

Les mer om lover og regler.
X

LURER DU PÅ NOE? SEND OSS EN MELDING!