Vedtekter – Mandal Parkering AS

§1

Selskapets navn er Mandal Parkering AS.

§2

Selskapets hovedkontor er i Lindesnes kommune.

§3

Selskapets hovedformål er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, og forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Lindesnes kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven. Selskapet kan engasjere seg i tiltak som har betydning for parkeringssituasjonen og beslektede tiltak i kommunen. Selskapet har som mål å utøve sin virksomhet på en måte som fremmer trafikksikkerhet, tilgjengelighet og trafikkmiljø i tråd med kommunens overordnede mål for byutvikling. Selskapet kan også engasjere seg i slike oppgaver utenfor kommunen.

§4

Selskapets aksjekapital er kr 1 000 000,- fordelt på 100 aksjer pålydende kr 10 000,- .

§5

Selskapets aksjer er ikke omsettelig. I tilfelle oppløsning av selskapet skal kommunen selv overtas selskapets gjøremål. Et eventuelt overskudd ved en oppløsning skal bare kunne benyttes i selskapets formål.

§6

Det skal ikke deles ut utbytte i selskapet.

§7

Selskapets styre skal ha fem medlemmer, valgt av generalforsamlingen, som også velger styrets leder og nestleder. Det velges et styremedlem av og blant selskapets fast ansatte. Styret velges for 2 år, fortrinnsvis slik at halvparten av de generalforsamlingsvalgte styremedlemmer er på valg hvert år. Leder velges for 1 år.

§8

Den ordinære generalforsamling skal behandle:Styrets årsberetning.Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.Fastsettelse av honorar til styret og revisor.Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor.Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamling.

§9

For øvrig henvises til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.Vedtektene gjøres gjeldende fra den dagen datterselskapet er stiftet.

X

LURER DU PÅ NOE? SEND OSS EN MELDING!