Parkeringsvedtekter for Lindesnes kommune

§1. Vedtekten beskriver kommunens krav til antall bil- og sykkeloppstillingsplasser for forskjellig type bebyggelse. Vedtekten gjelder hele kommunen. Kommunen er delt i tre soner. Sone 1 omfatter det som i sentrumsplanen er betegnet som bevaringsområder, samt  Øvrebyen begrenset av St. Helenasvei og Endresens gate i hhv øst og sør. Sone 2 avgrenses i hovedsak av sentrumsnære sentrumsområder, som Vestnes, inkl. Vestnes brygge/park, Ytre Sanden og deler av nedre Malmø. Sone 3 inneholder resten av Mandal kommune. For detaljerte avgrensinger henvises det til kart datert 09.10.08.

 

§2. Parkeringsplasser skal i utgangspunktet opparbeides på egen grunn, eller gjennom tinglyst avtale på areal i nærmiljøet. Dette arealet skal maksimalt befinne seg 300 meter fra den boenheten eller det næringsarealet som utløser parkeringskravet. Ved begge alternativ må det være formell avkjørselstillatelse til parkeringsområdet. Avstand mellom parkeringsplass tinglyst på areal i nærmiljøet og den boenheten eller det næringsarealet som utløser kravet, skal måles i gangavstand langs offentlig vei til innkjørsel til parkeringsarealet.

 

§ 3. Krav til parkeringsplasser

 

Sone 1 Sone 2 Sone 3
Boenh <80 kvm 1 (1) 1.25 (1) 1.5 (1)
Boenh >80 kvm 1 (2) 1.5 (1) 2 (1)
Forretning 2 (3) 2 (3) 2 (4)
Kontor/industri/lager* 1 (2) 1 (2) 1 (2)
Båtplasser Ingen  krav Ingen  krav 1/6 pr båtplass
Serviceanl/ferieleil 1.5 1.5 1.5
Hytte 2 2 2

* Pr 100 kvm

( ) Tall i parentes gjelder for sykler

-For andre typer bygg og arealbruk/anlegg enn opplistet i tabell, for eksempel barnehage, skole, institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teater og idrettsanlegg gjelder samme krav som for kontor, industri og lager.

 

§4. Krav til universell  utforming

  • Boliger – Det er krav om at det skal være universelt utformede parkeringsplasser til 25% av alle boenheter som er universelt utformet.
  • Andre typer bygg og arealbruk/anlegg, som eksemplene nevnt i §2, er det ingen krav til universelt utformede parkeringsplasser dersom antallet plasser er under 5. Ved mer enn 5 parkeringsplasser, skal 5% av plassene være universelt utformet, minimum 1 plass.

§5. Grunnlaget for arealberegning

Arealsberegning baseres på bruksareal (BRA) i Norsk Standard 3940.

 

§ 6. Unntak  fra §2.

Dersom det ikke er mulig å opparbeide parkeringsplasser for bil på egen grunn, eller gjennom tinglyst avtale på areal i nærmiljøet, kan det inngås skriftlig avtale med Mandal kommune for å sikre det nødvendige antall plasser.

For boliger kreves da kjøp av rettigheter til det nødvendige antall fysiske parkeringsplasser.

For annen type bebyggelse kreves kjør av rettighet til et bestemt antall plasser etter avtale med kommunen. Pris for kjøp av slik rettighet fastsettes av kommunen.

 

§7. Iverksetting og overgangsregler

Vedtekten trer i kraft ved kunngjøring. Saker innkommet til kommunen etter dette tidspunkt behandles etter nye regler.

Bestemmelser i denne vedtekten overskriver parkeringskrav i gamle reguleringsplaner.

Vedtatt i Mandal bystyre 09.10.08

X

LURER DU PÅ NOE? SEND OSS EN MELDING!