Klage på parkeringsgebyr / kontrollsanksjon

Parkeringsgebyr kan ilegges når kjøretøy står i strid med vegtrafikkloven § 3 og § 17, trafikkreglene § 17, skiltforskriften og forskrift om offentlig parkeringsgebyr.
Kontrollsanksjon kan ilegges når kjøretøy står i strid med forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften).

Les dette før du sender inn klage:

Dersom du fremdeles mener at ileggelsen ikke er korrekt, eller det foreligger andre forhold som gjør at du synes kontrollsanksjonen/parkeringsgebyret er urimelig, bør du sende inn en klage.


Klagefrist/klagesvar

Klagefristen er 3 uker fra ileggelsesdato. Klagen må begrunnes og inneholde navn, adresse og saksnummer på kontrollsanksjonen/parkeringsgebyret og kjøretøyets registreringsnummer. 

Når klagen er ferdig behandlet vil det bli gitt skriftlig svar, innen 3 uker fra mottatt klage (ved ferieavvikling el. kan besvarelsen ta noe lengre tid).

Betaling/tilbakebetaling eller videre klagemulighet

Dersom din henvendelse fører til at ileggelsen oppheves eller frafalles, vil innbetalt beløp bli refundert. Dersom kontrollsanksjonen/parkeringsgebyret opprettholdes, gis det samtidig orientering om den adgang klageren har til å kreve klagen behandlet i parkeringsklagenemnda eller rettslig behandling. (Det er kun kontrollsanksjon som kan påklages til parkeringsklagenemnda). Eier og fører av kjøretøyet er solidarisk ansvarlig for betaling av kontrollsanksjonen/parkeringsgebyret.

Egne regler for Kontrollsanksjon

Kontrollsanksjonen må betales innen 3 uker fra ileggelsesdato. Inndrivelse skjer i tråd med inkassolovgivningen samt lov om tvangsfullbyrdelse. Eier eller fører selv, eller person med fullmakt fra disse har rett til å klage på sanksjonen, jfr. parkeringsforskriften § 44. Forutsatt at fristene for å klage i parkeringsforskriften kapittel 9 overholdes, kan et bestridt krav ikke sendes til inkasso før kravets rettmessighet er endelig avgjort.

Egne regler for Parkeringsgebyr

Parkeringsgebyret må betales innen 3 uker fra ileggelsesdato, selv om klage/søknad om frafall innleveres. Parkeringsgebyret vil automatisk bli forhøyet med 50% dersom betaling ikke har skjedd innen 3 uker. Videre inndrivelse gjøres i overensstemmelse med vegtrafikkloven § 38.  

 

Linker

Parkeringsforskriften (Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer)

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Klageskjema

Parkeringsklagenemnda

Bransjeforeningen Norpark

 

 

X

LURER DU PÅ NOE? SEND OSS EN MELDING!