Regler for boligsoneparkering

  • Vognkort og bostedsattest fra folkeregisteret skal fremvises.
  • Boligsoneparkering betales for et år om gangen – faktureres en gang pr år.
  • Ved oppsigelse innenfor terminen refunderes avgift for gjenstående hele måneder etter melding om oppsigelse av avtalen.
  • Søker skal melde ifra til Mandal Parkering AS dersom det blir endringer i de opplysninger som er gitt på søknadsskjema.
  • Avtalen er gyldig kun for det/de kjøretøy som er registrert hos Mandal Parkering AS.
  • Ved bytte av kjøretøy må vognkort på dette fremvises Mandal Parkering AS for registrering.
  • Det er søker av bolisoneparkering som til enhver tid er ansvarlig for avtalens gyldighet.
  • Når man flytter ut av sonen, bortfaller avtalens gyldighet og det skal meldes til Mandal Parkering AS snarest, og senest 8 dager etter at flytting har funnet sted.
  • Ved flytting innenfor sonen, skal melding gis til Mandal Parkering AS snarest, og senest 8 dager etter at flytting har funnet sted.
  • Mandal Parkering AS forbeholder seg retten til enhver tid å kunne kontrollere riktigheten av de opplysningene som er gitt.

 

X

LURER DU PÅ NOE? SEND OSS EN MELDING!