Halsefidja p-hus – Avtalevilkår kjøp

Avtalevilkår ved kjøp av p-plass i Halsefidja P-hus

1.   MP er eier av Halsefidja Parkeringsanlegg beliggende på eiendommen knr 4205 gnr. 160 bnr.1499i Mandal med ca 135 parkeringsplasser fordelt på tre plan.

2.   Eier av gnr.160 b.nr… snr … gis rett til å disponere 1 stk parkeringsplass i parkeringsanlegget. Rettigheten tinglyses på gnr.160 bnr…. snr ….

Parkeringsplassen følger den eiendom som er oppgitt i denne avtale og kan ikke skilles fra eiendommen, uten etter skriftlig samtykke fra MP. Nektelse krever ingen nærmere begrunnelse. Ved samtykke har MP gjenkjøpsrett og plikt, og prisen reguleres etter pkt. 5.2.

         MP utsteder ett kort pr. parkeringsplass med registreringsnummer på kjøretøy.

         Parkeringsplassen blir anvist av MP, og MP tar forbehold om å kunne foreta bytte av tildelt plass.

3.  Som vederlag betaler eier til MP NOK ……………., til kontonummer 2801.05.84436,  samt utgifter til tinglysning på egen faktura.

  1. I tillegg til engangsvederlaget jf. pkt. 3 skal det betales en årlig leie og årlig innbetaling til renoveringsfond.

     Årlig leie pr. parkeringsplass betales med kr 1250 inkl. mva.

     Beløpet forfaller til betaling i januar hvert år.

         Leievederlaget skal dekke utgifter til den daglige drift av parkeringsanlegget slik som vanlig vedlikehold, feiing, strøm, og lignende.

         I tillegg skal det betales kr 625,- pr. plass til renoveringsfond på egen konto, til større vedlikehold og renovering. Rentene tilfaller fondet.

     Totalt årlige utgifter blir således 1 875,- kr pr år.

         Anlegget har videoovervåking, men MP har intet ansvar for tyveri, hærverk, innbrudd og lignende. Den enkelte har selv ansvaret for dette.

         Leievederlaget er gjenstand for regulering avhengig av kostnader forbundet med vedlikehold, fondsavsetning mv. som nevnt ovenfor.

5.    Den enkelte rettighet for parkeringsplass, kan bare selges sammen med den eiendom plassen er tilknyttet jf. pkt. 2.

         Eier kan si opp avtalen med ett års skriftlig varsel. Ved oppsigelse har MP gjenkjøpsrett og plikt.

         Ved oppsigelse skal MP betale som vederlag den pris som er betalt med tillegg av indeksregulering basert på konsumprisindeksen pr. ferdigstillelsestidspunkt, jf. pkt 3.

         Ved oppsigelse fra MP sin side som ikke skyldes mislighold, skal eier tilbys noenlunde tilsvarende parkeringsplass i sentrum.

6.       Ved vesentlig mislighold kan avtalen heves fra begge parters side.

         Som vesentlig mislighold regnes, men ikke begrenset til:

                   –        at leie ikke blir innbetalt til tross for betalingsanmodning

–        at partene vedvarende forsømmer sine plikter eller opptrer uten tilstrekkelig hensyn til øvrige leietaker

Ved hevning opphører retten til parkering og innbetalt beløp tilbakebetales uten indeksregulering.

Dersom hevingen skyldes at MP har vedvarende forsømmelse /vesentlig mislighold av vedlikehold fra MP sin side, skal innbetalt beløp tilbakebetales med indeksregulering.

7.       Tvister om forståelsen av denne avtale skal så vidt mulig søkes løst i minnelighet. I mangel av minnelig løsning skal tvisten løses ved de ordinære domstoler med Kristiansand Tingrett som rett verneting.

X

LURER DU PÅ NOE? SEND OSS EN MELDING!