stansforbud1[1]

 
Skilt 370 gjelder i kjøreretningen fra der skiltet er satt opp og frem til nærmeste vegkryss eller til skiltene "Stans forbudt", "Parkering forbudt", "Parkeringssone", "Parkering" eller til parkometerplass.
Forbudt å stanse kjøretøy på den side av vegen hvor skiltet er satt opp. Ingen kjøretøygruppe kan unntas fra forbudet.

stansforbud2[1]

 
Dersom det er nødvendig å reservere plasser for av- og pålessing av vare- og lastebiler, kan skilt 370 anvendes med underskilt som vist her.
Forbudt å stanse mellom kl. 08-17 for andre enn kombi-, vare- og lastebiler samt trekkvogn.
Registrering i vognkortet legges til grunn.

p-forbud[1]

 
På strekning skiltet med "Parkering forbudt" tillates kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing. Skiltet angir forbud mot parkering på den siden av vegen hvor skiltet er satt opp. Skiltet gjelder fram til nærmeste vegkrys, eller fram til nytt skilt "Parkering forbudt", "Stans forbudt", "Parkeringssone", "Parkering" eller til parkometerplass.
På veg med envegskjøring kan skiltet være satt opp på venstre side alene.
 

p-sone1[1]

 
Skiltet angir grense for sone (område) hvor det gjelder særlige bestemmelser om parkering eller stans av kjøretøyer. De særlige bestemmelser fremgår av symboler og tekst på skiltet. Det kan nyttes symbol for skilt 372 "Parkering forbudt", 370 "Stans forbudt", eller 552 "Parkering" samt tekst og symbol som er tillatt som underskilt til disse.

p-sone2[1]

 
Skiltet gjelder til det blir opphevet av skilt 378 "Slutt på parkeringssone". For bestemte vegstrekninger innenfor sonen kan det være fastsatt avvikende bestemmelser om parkering eller stans ved oppsatte skilt eller parkometre. For disse vegstrekningene gjelder ikke soneskiltets bestemmelser.
Skiltet er plassert ved alle lovlige innkjøringsveger. Det er overflødig med skilt på de enkelte gatestrekninger innen sonen.

p-sone slutt[1]

 
Skiltet angir hvor skilt 376 "Parkeringssone" slutter å gjelde. Symbolet tilsvarer symbolet ved innkjøringen til sonen.

parkering[1]

 
Parkering er tillatt, dersom parkeringen ikke er i strid med trafikkreglene. Angir underskilt at parkering er forbeholdt bestemte kjøretøy- eller trafikantgrupper, er parkering forbudt for andre.
Er skiltet plassert på eller ved særskilt avgrenset område, f eks parkeringsplass, gjelder skiltet for hele området. Ellers gjelder skiltet bare på den side av vegen hvor det er satt opp. Skiltet gjelder da fra der det er plassert og videre i kjøreretningen fram til nærmeste vegkryss eller til nytt skilt 552 "Parkering", skilt 370 "Stans forbudt", skilt 372 "Parkering forbudt" eller skilt 376 "Parkeringssone".
 

Eksempler på underskilt:

 

underskilt1[1]

underskilt2[1]

underskilt3[1]
834 8313761 831 På enkelte steder i Mandal kan du parkere gratis i en tidsbegrenset periode.
For å effektivisere kontroll av de tidsbegrensede p-plassene innføres krav om parkeringsskive i Mandal fra 01. Desember 2019.
På tidsbegrensede gratis plasser med makstid fra 30 min til 3 timer må du bruke parkeringsskive. Dette fremgår av underskilt med bilde av parkeringsskive.
Kravet gjelder også elbiler, moped og motorsykkel, som benytter slike plasser.
Det er viktig at du sjekker skiltingen i området for å se hvor lenge du kan stå parkert.
Angi tidspunktet for når du parkerer ved å plasseres viseren på parkeringstidspunktet. Parkeringsskiven plasseres godt synlig bak frontruten.
   
   
   
 VILKÅRSPARKERING
1. Parkeringsskilt
 
1.1. Vilkårsparkeringsplasser på offentlig ferdselsåre skal skiltes i henhold til skiltforskriften med skilt 552 «Parkering», skilt 376 «Parkeringssone» og skilt 378 «Slutt på parkeringssone». Det kan også skiltes med skiltene 552, 376 og 378 på andre vilkårsparkeringsplasser forutsatt at det er virksomheter omtalt i § 7 annet ledd eller politiet som håndhever parkeringsreguleringen.
 
1.2. Andre vilkårsparkeringsplasser skal benytte følgende skilt:
 
1P Parkering
sf 20160318 0260 01 01
Skiltet angir at parkering kan skje i tråd med parkeringsvilkårene på stedet, dersom parkeringen ikke er i strid med trafikkreglenes bestemmelser om stans eller parkering.
Skiltet gjelder frem til nytt skilt som vist i dette vedlegget punkt 1.2 - «Parkering» eller punkt 2.2 «Stans forbudt» eller «Parkering forbudt». Er det vegkryss på stedet, må skiltet gjentas etter krysset.
   
2P Parkeringssone og 3P Slutt på parkeringssone
sf 20160318 0260 02 01sf 20160318 0260 03 01
Skiltet «Parkeringssone» angir grenser for område hvor det gjelder særlige bestemmelser for parkering. Skiltet gjelder til det blir opphevet av skilt «Slutt på parkeringssone».
 
2. Stans- og parkeringsforbud
2.1 Stans- og parkeringsforbud på offentlig ferdselsåre skal skiltes i henhold til skiltforskriften skilt 370 «Stans forbudt», 372 «Parkering forbudt», 376 «Parkeringssone» og 378 «Slutt på parkeringssone». Det kan også skiltes med skiltene 370, 372, 376 og 378 på andre vilkårsparkeringsplasser forutsatt at det er virksomheter omtalt i § 7 annet ledd eller politiet som håndhever parkeringsreguleringen.
2.2 Andre vilkårsparkeringsplasser skal benytte følgende skilt:
   
4P Stans forbudt
sf 20160318 0260 04 01
Skiltet angir at det er i strid med parkeringsvilkårene på stedet å stanse motorvogn der skiltet er satt opp. Skiltet gjelder fram til nytt skilt som vist i dette vedlegget punkt 1.2 «Parkering» eller punkt 2.2 «Stans forbudt» eller «Parkering forbudt».
 
Er det vegkryss på stedet må skiltet gjentas etter krysset.
   
5P Parkering forbudt
sf 20160318 0260 05 01
 
Skiltet angir at det er i strid med parkeringsvilkårene på stedet å parkere motorvogn der skiltet er satt opp. Skiltet gjelder fram til nytt skilt som vist i dette vedlegget punkt 1.2 «Parkering» eller punkt 2.2 «Stans forbudt» eller «Parkering forbudt».
 
Er det vegkryss på stedet må skiltet gjentas etter krysset.
   
6P Sone med parkeringsforbud og 7P Slutt på sone med parkeringsforbud
sf 20160318 0260 06 01sf 20160318 0260 07 01
Skiltet «Sone med parkeringsforbud» angir grenser for område hvor det gjelder særlige forbud mot parkering. Skiltet gjelder til det blir opphevet av skilt «Slutt på sone med parkeringsforbud».

3. Underskilt

3.1
Underskilt til skilt i dette vedlegg punkt 1.1 og 2.1 skal være i henhold til skiltforskriften kapittel 9 og normalbestemmelser gitt med hjemmel i skiltforskriften § 35.

3.2
Nye underskilt til skilt i dette vedlegget punkt 1.2 og 2.2 skal utformes i tråd med underskilt som vist i skiltforskriften kapittel 9. Tekst på underskilt må være utformet slik at budskapet er lett forståelig.

Innenfor et avgrenset område som er skiltet i henhold til dette vedlegget punkt 1.2 kan likevel underskilt benyttes alene for å begrense eller presisere hovedskiltets betydning på områdets ulike deler. Det kan benyttes underskilt med ulike tekster innenfor samme parkeringsområde.

3.3
På avgiftsbelagte parkeringsplasser vist med skilt 1P må det på plasser reservert for forflytningshemmede, angis på underskiltet dersom også forflytningshemmede med parkeringstillatelse skal betale.

4. Andre skilt og vegoppmerking

Andre skilt og vegoppmerking som ikke er vedtatt med hjemmel i skiltforskriften eller som følger av denne forskrift med vedlegg punkt 1 til 3 skal anses som veiledende anvisninger

5. Nærmere bestemmelser

Skilt i punkt 1.2, 2.2, 3.2 og § 22 skal ha en størrelse, folieklasse og skriftstørrelse som gjør dem godt synlige og lesbare.

Vegdirektoratet kan stille nærmere krav til skiltets størrelse, folieklasse og skriftstørrelse også for skilt omtalt i punkt 1.2, 2.2, 3.2 og § 22.

 

   
   

(Tilbake til toppen av siden)

  POSTADRESSE:
  MANDAL PARKERING
  POSTBOKS 116
  4502 MANDAL

  BESØKSADRESSE:
  SKARVØYVEIEN 26
  2. ETG

  ÅPNINGSTID
  EKSPEDISJON:
  Mandag - fredag
  10:00 - 14:00

  TELEFON:
  4000 1177
  
  E-POST:
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Lindesnes kommune logo
Lindesnes kommune

Webdesign ©2011 Salit