Vedtekter for Mandal Parkering AS

§1
Selskapets navn er Mandal Parkering AS.

§2
Selskapets hovedkontor er i Lindesnes kommune.

§3
Selskapets hovedformål er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, og forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Lindesnes kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven.
Selskapet kan engasjere seg i tiltak som har betydning for parkeringssituasjonen og beslektede tiltak i kommunen.
Selskapet har som mål å utøve sin virksomhet på en måte som fremmer trafikksikkerhet, tilgjengelighet og trafikkmiljø i tråd med kommunens overordnede mål for byutvikling.
Selskapet kan også engasjere seg i slike oppgaver utenfor kommunen.

§4
Selskapets aksjekapital er kr 1 000 000,- fordelt på 100 aksjer pålydende kr 10 000,- .

§5
Selskapets aksjer er ikke omsettelig. I tilfelle oppløsning av selskapet skal kommunen selv overtas selskapets gjøremål. Et eventuelt overskudd ved en oppløsning skal bare kunne benyttes i selskapets formål.

§6
Det skal ikke deles ut utbytte i selskapet.

§7
Selskapets styre skal ha fem medlemmer, valgt av generalforsamlingen, som også velger styrets leder og nestleder. Det velges et styremedlem av og blant selskapets fast ansatte. Styret velges for 2 år, fortrinnsvis slik at halvparten av de generalforsamlingsvalgte styremedlemmer er på valg hvert år. Leder velges for 1 år.

§8
Den ordinære generalforsamling skal behandle:

  • Styrets årsberetning.
  • Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
  • Fastsettelse av honorar til styret og revisor.
  • Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
  • Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor.
  • Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamling.

§9
For øvrig henvises til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Vedtektene gjøres gjeldende fra den dagen datterselskapet er stiftet.

  POSTADRESSE:
  MANDAL PARKERING
  POSTBOKS 116
  4502 MANDAL

  BESØKSADRESSE:
  SKARVØYVEIEN 26
  2. ETG

  ÅPNINGSTID
  EKSPEDISJON:
  Mandag - fredag
  10:00 - 14:00

  TELEFON:
  4000 1177
  
  E-POST:
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Lindesnes kommune logo
Lindesnes kommune

Webdesign ©2011 Salit